අපි ගැන

1999 දී ආරම්භ කරන බැවින්, මගී අලෙවි පැල 100 කට අධික, VPSA-කම්පැණි ලොව විශාලතම ඒකක තනි කට්ටලයක් හා VPSA-O2 උපකරණ ඇතුළු, පයනියර් විසින් නිර්මාණය කර ඇති සහ සපයා

සමාගම ඉතිහාසය

1998 දී ආරම්භ කරන බැවින්, දශක ගණනාවක් පුරා, අපි ඕසෝන් ජනක යන්ත්ර බොහෝ ප්රසිද්ධ පාරිභෝගිකයින් සඳහා, සැපයිම උදාහරණයක් ලෙස, කොකා-කෝලා සමාගම, ටිං Hisin ජාත්යන්තර, ඩැෙනෝන්, Desjoyaux, දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ ඇති ඕසෝන් වාණිජ ඉල්ලුම් 60% ක් සේවය කර ඇත.

අපි ගුණාත්මක නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. තොරතුරු සහ Quote ඉල්ලා, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්